در حال نمایش یک نتیجه

الایزاواشر

دستگاه الیزاواشر در تست های الایزا جهت بالا بردن کیفیت شستشو پلیت های الایزا و همچنین جلوگیری از آلوده شدن کارشناس آزمایشگاه مورد استفاده قرار می گیرد.
 قسمت های اصلی دستگاه الایزا واشر شامل :
1:برد دستگاه
2:پمپ دستگاه
3:نیدل دستگاه (سوزن های آسپیره و دیسپنس )
4:شلنگ های رابط