در حال نمایش یک نتیجه

دیونایزر آزمایشگاهی

دیونایزر یا Deionizer دستگاهی است که برای تولید آب فوق خالص به کار می رود. منظور از آب فوق خالص، آبی است خالص تر از آب مقطر. یعنی کاملا بدون یون و بدون مواد جامد محلول. مدل های معمولی دیونایزر، ناخالصی ها را از آب حذف می کنند ولی شدت دیونایزه نمودن آن پایین تر است. دیونایزرهای آزمایشگاهی برحسب دبی آب خروجی نامگذاری شده است ، این دستگاه ها در ظرفیت های مختلف قابل تولید هستند که شامل دیونایزهای ۵ لیتر در ساعت، ۸ لیتر در ساعت، ۱۰ لیتر در ساعت، ۱۲ لیتر در ساعت، ۱۶ لیتر در ساعت، ۲۰ لیتر در ساعت، ۴۰ لیتر در ساعت، ۷۰ لیتر در ساعت، ۸۰ لیتر در ساعت، ۲۰۰ لیتر در ساعت و … است. برای جلوگیری از آسیب های زیست محیطی، دستگاه آب مقطرگیری یک حوضچۀ خنثی سازی دارد. این حوضچه در كنار تجهيزات يون زدايی آب نصب می شود تا پساب حاصل از احياء ستون های كاتيونی و آنيونی محيط را آلوده نكند.