در حال نمایش یک نتیجه

تانک الکتروفورز افقی و عمودی Biorad وConsort

الکتروفورز افقی و عمودی

الکتروفورز یک روش آزمایشگاهی رایج است که برای شناسایی، کمی سازی و خالص سازی قطعات اسید نوکلئیک و پروتئین استفاده می شود. نمونه ها در چاه های ژل آگارز یا آکریل آمید بارگیری می شوند و تحت یک میدان الکتریکی قرار می گیرند و باعث می شوند اسیدهای نوکلئیک یا پروتئین با بار منفی به سمت الکترود مثبت حرکت کنند. قطعات کوتاهتر با سرعت بیشتری حرکت می کنند، در حالی که طولانی ترین قطعات در نزدیک ترین قسمت به منشا ژل باقی می مانند و در نتیجه ذرات بر اساس اندازه جدا می شوند.