نمایش یک نتیجه

دستگاه الایزاریدر

دستگاه الایزاریدر

دستگاه الایزا ریدر , اسپکتروفتومتر دارای مونو کروماتور با قابلیت نانودراپ به همراه نرم افزار gen 5 محصول کمپانی بایوتک امریکا مدل epoch همراه با پلیت taqke 3جهت نمونه با حجم 2 لاندا